RSS

12 Kesyirikan yang Dianggap Tradisi Turun Menurun

17 Apr

12 Kesyirikan yang Dianggap Tradisi Turun Menurun

Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala merahmati anda, di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak sekali perkara kesyirikan yang bertebiaran bahkan membatalkan tauhid. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh sebahagian orang dengan dalih bahwa amalan tersebut adalah tradisi dan adat-istiadat peninggalan nenek moyang. Padahal perbuatan tersebut adalah bentuk kesyirikan yang membahayakan agama mereka. Perlu diketahui diantara perkara yang membatalkan keIslaman seseorang adalah dengan melakukan syirik. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

1. Tathayyur

Tathayyur adalah beranggapan sial dengan waktu tertentu, tempat tertentu, atau sesuatu yang dilihat, didengar, atau diketahui. (Al-Qaulul Mufid)

Di sebahagian tempat, terdapat penduduk yang membina rumah menghadap arah tertentu. Mereka juga memulai membina dan menempatinya di hari tertentu, dengan keyakinan akan mendatangkan keberkatan dan mampu untuk dijauhkan dari benda-benda sial. Ada pula yang tidak mau berniaga di hari tertentu dan melarang pernikahan di bulan tertentu. Masih juga terdapat kepercayaan jika bertemu dengan biawak adalah mendapat alamat yang sial dan masih banyak amalan-amalan berbaur khurafat ketika seseorang yang tengah mengandung. Semua ini adalah bentuk tathayyur syirik, harus dijauhi oleh seorang muslim. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata:

“Thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik, thiyarah itu syirik.” (HR. Abu Dawud no. 3910, lihat al-Qaulul Mufid)

2. Tamimah

Tamimah adalah sesuatu yang dipakaikan pada seseorang dengan berkeyakinan akan dijauhkan benda-benda yang tidak diingini. Sebagai contoh benang hitam yang sering kita lihat dililitkan di tangan bayi dengan berkeyakinan untuk menolak ‘ain atau musibah. Paling teruk orang yang melakukannya adalah orang-oarang yang bergelar “ustaz”. Allahu mus’taan..

Sering juga kita melihat benda-benda yang digantungkan di rumah, kereta, premis perniagaan, atau dipakaikan pada anak dengan niat menolak bala. Paling sering kita jumpa gambar Sultan Kedah lama yang digantung dan dianggap sebagai “ibu duit” atau “pelaris perniagaan”. . Allahu musta’an. Semua ini termasuk jenis tamimah yang syirik. Orang yang melakukannya terjatuh dalam kesyirikan. (Lihat al-Qaulul Mufid)

3. Tiwalah

Ia adalah sesuatu yang dibuat untuk membuat suami/seorang lelaki mencintai istrinya/seorang wanita atau sebaliknya.

Adapun dublah (cincin yang dipakai oleh seseorang setelah menikah) dengan keyakinan bahwa selama cincin emas tersebut dipakai maka pernikahannya akan tetap bahagia, ini adalah keyakinan yang syirik, kerana tidak ada yang boleh membolak-balikkan hati manusia selain Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Memakai cincin seperti ini paling kurang pun adalah tasyabbuh (menyerupai) orang kafir, haram hukumnya. Boleh juga terjatuh dalam kesyirikan, jika dia berkeyakinan bahwa cincin itulah yang menjadi sebab bahagianyanya pernikahan. (Lihat al-Qaulul Mufid Syarah Kitabut Tauhid)

4. Jampi-jampi/ bacaan mantera

Yang dimaksudkan adalah ruqyah (bacaan-bacaan) yang syirik, yang mengandung permintaan bantuan kepada jin.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang tiga hal di atas dalam hadits beliau:

“Sesungguhnya jampi-jampi, tamimah, dan tiwalah adalah syirik.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud, dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Albani)

Adapun ruqyah yang dibenarkan oleh syariat adalah yang memenuhi tiga syarat berikut:

– Bacaan dari Al-Qur’an, As-Sunnah, dan doa-doa yang baik.

– Menggunakan bahasa Arab dan difahami maknanya.

– Diyakini hanya semata-mata sebagai sebab, tidak boleh berpengaruh selain dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala. (Lihat Fathul Majid)

5. Perdukunan/Bomoh

Ini adalah musibah yang melanda banyak kaum muslimin. Banyak orang menjadi “hamba” kepada bomoh dalam keadaan senang ataupun susah, padahal ancaman bagi bomoh dan yang mendatanginya sangatlah besar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata:

“Barangsiapa mendatangi bomoh dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima solatnya selama empat puluh malam.” (HR. Muslim)

Dalam hadits lain, beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata:

“Barangsiapa mendatangi bomoh dan bertanya sesuatu kemudian membenarkannya, dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.”

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah menegaskan bahawa mendatangi bomoh ada beberapa rincian hukum,

1. Datang dan bertanya kepadanya, maka tidak diterima solatnya empat puluh hari.

2. Datang, bertanya kepadanya, dan membenarkan ucapannya, maka ia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

3. Datang untuk membongkar kesesatannya, diperbolehkan. (Lihat al-Qaulul Mufid)

Adapun tentang kafirnya bomoh, asy-Syaikh Hafizh bin Ahmad al-Hakami menyebutkan sembilan alasan kafirnya bomoh. Di antara yang beliau sebutkan adalah bahwa seorang bomoh telah menjadi wali setan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya….” (Al-An’am: 121)

Padahal syaitan tidak akan menjadikan seseorang menjadi walinya melainkan orang yang kafir. (Lihat Ma’arijul Qabul hlm. 423-424)

6. Sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta’ala

 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah memberitakan bahwa termasuk orang yang dilaknat adalah seorang yang melakukan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata:

“Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat (mencerca) dua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku pelanggaran syar’i. Dan Allah melaknat orang yang mengubah-ubah batas tanah.” (HR. Muslim)

Di antara sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah berbagai bentuk sembelihan untuk jin.

a. Larung (sedekah laut)

Di antara sembelihan syirik adalah sembelihan tahunan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta’ala, baik untuk laut (sedekah laut), sungai, penunggu bukit, maupun yang lainnya.

b. Sembelihan untuk pengantin

Di sebahagian tempat ada sebuah tradisi penyembelihan ketika ada pernikahan. Kedua mempelai diperintahkan untuk menginjakkan kedua kaki mereka di darah sembelihan tersebut sebelum memasuki rumahnya.

c. Sembelihan untuk rumah baru

Di sebahagian daerah, ketika telah selesai membangun rumah, mereka menyembelih seekor haiwan. Sebahagian mereka bahkan menanam kepala haiwan tersebut di rumah barunya. Ini juga termasuk sembelihan yang syirik.

d. Memenuhi keinginan jin yang masuk pada tubuh seseorang Ketika ada orang kerasukan jin kemudian diruqyah, jin terkadang meminta disembelihkan haiwan untuk dirinya. Jika terjadi hal demikian, permintaan jin itu tidak boleh ditunaikan, kerana hal tersebut adalah sembelihan untuk jin. (Lihat al-Qaulul Mufid, asy-Syaikh Muhammad al-Wushabi)

7. Kesyirikan di kuburan

Di antara perbuatan syirik yang dianggap biasa adalah perbuatan-perbuatan di pekuburan sebagai berikut:

a. Berdoa dengan mengharap kepada penghuni kubur

b. Nadzar untuk penghuni kubur

c. Isti’anah, meminta tolong kepada penghuni kubur

d. Isti’adzah, meminta perlindungan kepada penghuni kubur

e. Istighatsah, meminta dihilangkan bencana kepada penghuni kubur

Ketahuilah, semua hal di atas adalah kemungkaran yang harus diingkari. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata:

“Barangsiapa melihat kemungkaran hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim) (Lihat Ma’ariful Qabul, Ighatsatul Lahafan, Tahdzirul Muslimin)

8. Mencari berkat dari benda-benda tertentu

Sebahagian orang mencari berkat kepada pokok, kuburan, atau benda-benda yang mereka miliki, seperti keris dan cincin. Seperti yang popular yang terjadi pada beberapa yang lepas apabila air yang keluar dari tanah di Tambun Tulang, Perlis. Ribuan orang mendatangi air tersebut untuk mengambil dan meminumnya dengan berkeyakinan air tersebut mempunyai berkat. Laporan dari makmal penyelidikan melaporkan air tersebut tersangatlah bahaya kerana mengandungi bahan-bahan yang merbahayakan kepada kesihatan..Allahu musta’an..

Faedah

Tidak boleh bertabarruk (mencari berkat) dari diri seseorang, dengan tubuh atau bahagian tubuh seseorang tertentu, selain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Seorang muslim tidak boleh mencari berkat dengan diri seseorang yang dianggap solih, baik dengan air ludahnya, rambut maupun bahagian tubuh lainnya. Hal ini berdasarkan beberapa alasan.

a. Hal tersebut kekhususan bagi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

b. Tidak ada seorang pun setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam wafat yang meminta berkat dengan bahagian tubuh Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya. Seandainya hal tersebut dibolehkan, niscaya akan dilakukan oleh orang-orang di zaman mereka.

c. Akan menyebabkan fitnah dan ujub (bangga diri) dari orang yang dimintai berkat. (Lihat Taisir al-’Azizil Hamid, hlm. 144-145)

9. Sihir

Sihir adalah satu amalan kufur yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Seseorang yang belajar dan mengajarkan sihir telah terjatuh dalam kekufuran.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir). Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manuria.” (Al-Baqarah: 102) (Lihat Ma’arijul Qabul hlm. 407-411)

10. Sedekah bumi

Sedekah bumi yaitu memberikan sesuatu ketika hendak menanam padi dan lainnya. Menurut mereka, perbuatan itu dipersembahkan untuk penunggu / penjaga padi atau tanaman mereka. Ini jelas termasuk bentuk kesyirikan.

11. Menanam uri bayi

Yakni membasuh dengan ada cara-cara, bacaan-bacaan tertentu, menanam pada hari-hari atau tempat-tempat tertentu dengan berkeyakinan dengan cara tersebut akan mendatangkan keberkatan tertentu. Allahu musta’an..

Pernah kami (penulis) mendengar sebahagian orang menanam uri dengan meletakan bersama paku, pensil @ pen dengan harapan anak tersebut menjadi orang yang pandai apabila besar kelak. Pernah juga ada orang memberitahu patut ditanam di dalam kawasan masjid supaya apabila besar dirinya hampir dengan masjid. Allahu Akbar..semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan ini.

12. Memberikan penghormatan dengan cara membongkokkan badan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Membongkokkan ketika memberikan penghormatan adalah perbuatan yang dilarang. Hal ini sebagaimana dalam riwayat at-Tirmidzi dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahawa mereka bertanya tentang seseorang yang berjumpa dengan rakannya lalu membongkokkan badan kepadanya. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata, “Tidak boleh.”

Juga kerana ruku dan sujud tidak boleh dilakukan selain untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala, walaupun hal ini menjadi bentuk penghormatan pada syariat sebelum kita, sebagaimana dalam kisah Yusuf ‘alaihis salam:

“Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Yusuf pun berkata, “Wahai ayahku, inilah ta’bir mimpiku yang dahulu itu.” (Yusuf: 100)

Adapun dalam syariat kita, bersujud tidak diperbolehkan selain untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala. (Lihat Majmu’ al-Fatawa, 1/259)

Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala merahmati anda, apa yang kami sampaikan hanyalah sebahagian amalan syirik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Masih banyak yang belum sempat kita perbahaskan semuanya. Kita  harus memperingatkan umat Islam untuk menjauhi amalan-amalan syirik.

Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala merahmati anda, segala adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala haruslah ditinggal dan para pelakunya haruslah segera bertaubat dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (An-Nisa: 65)

Janganlah kita seperti orang-orang jahiliyah yang tidak mau beriman kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam dengan alasan mengikuti nenek moyang. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman tentang keadaan kaum musyrikin:

Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah,” mereka menjawab, “(Tidak), kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami.” (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapat petunjuk? (al-Baqarah: 170)

Seorang muslim harus mendahulukan syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala di atas segala hal. Dia harus mengutamakan syariat daripada hawa nafsu, adat-istiadat, dan pendapat akalnya. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mencela orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupan atas penglihatannya? Siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat)? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” (al-Jatsiyah: 23)

Mudah-mudahan tulisan yang ringkas ini boleh menjadi nasihat dan menjadi salah satu sebab musnahnya pengamalan-pengamalan kesyirikan yang telah menyebar di negeri kita ini. Allahuma amen…

Al faqir illallah,

Abu az-zubair al barlisi

Advertisements
 
Tinggalkan komen

Posted by di April 17, 2011 in Aqidah

 

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: